News from

Important step forward for new Ysgol Glancegin

02-Feb-2016

Important step forward for new Ysgol Glancegin A £5.1 million project to build a new home for Ysgol Glancegin in Bangor has taken a significant step forward, with confirmation that north Wales company, Wynne Construction has secured the main contract to build the new school.

The project is jointly funded by Gwynedd Council and the Welsh Government through their 21st Century Schools Programme. The construction of the new school building is in the Maesgeirchen area of the city and will take the place of the present Ysgol Glancegin.

This exciting scheme will ensure the best teaching environment within the school, and the development will also offer an external teaching space, as well as providing new play areas which will support the children's development across all parts of the curriculum. Detailed design work, including the submission of a planning application will be carried out over the next few months.

Councillor Gareth Thomas, Gwynedd Council Cabinet Member for Education, said:

"As a Council, we are eager to ensure that children within communities across the county, wherever they live, have access to the best possible educational resources.

"It's fantastic news that the project to build the new Ysgol Glancegin is moving ahead. With an investment of over £5 million, when the school opens its doors in 2017, children in this area of Bangor will benefit from a modern teaching environment. It is also great that the building will offer a specific space to support specialist intervention, as well as contributing to raising the level of the children's attainment."

Wynne Construction from North Wales has been selected to carry out the builing project following a formal tender process. As part of their tender, the company, in conjunction with the project architects, Lovelock Mitchell Associates, has prepared a video outlining how the new £5.1 million Ysgol Glancegin will look when it will opens to pupils in September 2017 (click on link "Click here for more information about..." below to view the video).

Councillor Dafydd Meurig, Gwynedd Council Cabinet Member who leads on property matters, noted:

"Over the past few years, the Council has worked effectively in a partnership with Wynne Construction to complete a number of school projects, and at the moment, they are leading on a project to build the new Ysgol Hafod Lon in Penrhyndeudraeth.

"We know from experience that the company shares our commitment to keeping as much as possible of the benefits of similar projects within the local economy by employing as many local staff and contractors on the projects as possible and supporting local businesses in their supply chains.

"The preliminary designs are very exciting and it's wonderful to see the video which outlines an artist's impression of how the new Ysgol Glancegin will look. More detailed work will now be carried out to complete the final plans, with the expectation that the building work will start on site during the summer."

Chris Wynne Managing Director, Wynne Construction added: "As a reputable contractor in North Wales and one of the leading providers of educational buildings in the region, we are delighted to have been awarded this contract by Gwynedd Council. Our proven experience in this field equips us to deliver the scheme to a high standard and during the construction process to strengthen our existing local supply chain and to support the North Wales economy. We will also involve the community and key stakeholders in delivering a range of community benefits in support of the investment into the project."

Councillor Nigel Pickavance who represents the area on Gwynedd Council noted: "This is another encouraging step in the work to establish the new Ysgol Glancegin. The fact that the main contractors have been appointed means that detailed work on the plans for the new school can move ahead and I look forward to seeing exactly how the new school will look."

It is expected that the building work will start in the summer of 2016, with the new Ysgol Glancegin ready for September 2017.

The new Ysgol Glancegin project is jointly funded by Gwynedd Council and the Welsh Government through their 21st Century Schools Programme and is part of the Welsh Government's £200 million Schools and Public Buildings Contractor Framework for North Wales.

--------------------

Cam pwysig ymlaen ar gyfer Ysgol Glancegin newydd

Mae prosiect gwerth £5.1 miliwn i adeiladu cartref newydd ar gyfer Ysgol Glancegin ym Mangor wedi cymryd cam allweddol ymlaen, gyda chadarnhad fod cwmni adeiladu Wynnes o ogledd Cymru, wedi ennill y prif gytundeb i adeiladu'r ysgol newydd.

Bydd y datblygiad, sydd wedi ei gyllido ar y cyd gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru drwy ei Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif, yn golygu adeiladu ysgol newydd yn ardal Maesgeirchen y ddinas i gymryd lle'r Ysgol Glancegin presennol.

Bydd y cynllun cyffrous yma yn sicrhau yr amgylchedd ddysgu orau y tu mewn i'r ysgol, a bydd y datblygiad hefyd yn cynnig gofod dysgu allanol, gan ddarparu ardaloedd chwarae newydd fydd yn cefnogi'r plant i ddatblygu ar draws pob rhan o'r cwricwlwm. Bydd gwaith dylunio manwl, gan gynnwys cyflwyno cais cynllunio yn cael ei gynnal dros y misoedd nesaf.

Meddai'r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

"Fel Cyngor, rydan ni yn awyddus i wneud yn siwr fod plant mewn cymunedau ar draws y sir, lle bynnag maen nhw'n byw, yn gallu cael mynediad at yr adnoddau addysgol gorau posib.

"Mae'n newyddion gwych fod y prosiect i adeiladu'r Ysgol Glancegin newydd yn bwrw ymlaen. Gyda buddsoddiad o dros £5 miliwn, pan fydd yr ysgol yn agor ei drysau yn 2017, bydd plant yr ardal yma o Fangor yn elwa ar yr awyrgylch dysgu mwyaf modern. Braf hefyd gwybod y bydd yr adeilad yn cynnig gofod penodol i gefnogi ymyrraeth arbenigol, ynghyd a chyfrannu at godi lefel cyrhaeddiant y plant."

Cwmni Wynne Construction o ogledd Cymru sydd wedi eu dewis i wneud y gwaith adeiladu ar Ôl ennill tendr ffurfiol. Fel rhan o'u tendr, mae'r cwmni, ynghyd  phenseiri'r prosiect, Lovelocl Mitchell Associates, wedi paratoi fideo sy'n rhoi amlinelliad o sut y bydd yr Ysgol Glancegin, gwerth £5.1 miliwn yn edrych pan fydd yn agor i ddisgyblion ym mis Medi 2017.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy'n arwain ar faterion eiddo:

"Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r Cyngor wedi gweithio'n effeithiol mewn partneriaeth gyda chwmni adeiladu Wynne Construction i gwblhau nifer o brosiectau ysgolion ac maent ar hyn o bryd yn arwain ar brosiect i adeiladu'r Ysgol Hafod Lon newydd ym Mhenrhyndeudraeth.

"Gwyddom o brofiad fod y cwmni yn rhannu ein hymrwymiad i gadw cymaint  bo modd o fudd prosiectau o'r fath yn yr economi leol trwy gyflogi cymaint o gontractwyr a staff lleol ar eu prosiectau  bo modd a chefnogi busnesau lleol yn eu cadwyni cyflenwi.

"Mae'r cynlluniau cychwynnol yn rhai cyffrous iawn a braf ydi gallu gweld fideo amlinellol sy'n rhoi argraff artist o sut y gallai'r Ysgol Glancegin newydd edrych. Bydd rhagor o waith manwl yn digwydd rwan i gwblhau'r cynlluniau yn derfynol, gyda disgwyl i waith adeiladu gychwyn ar y safle yn ystod yr haf."

Ychwanegodd Rheolwr Gyfarwyddwyr Wynne Construction, Chris Wynne: "Fel contractwr cyfrifol yng ngogledd Cymru ac un o brif ddarparwyr adeiladau addysgol yn yr ardal, rydym yn falch iawn ein bod wedi sicrhau'r cytundeb yma gan Gyngor Gwynedd. Mae ein profiad helaeth yn y maes yn golygu ein bod yn gallu cyflwyno cynllun o safon uchel ac yn ystod y broses adeiladu i gryfhau ein cadwyn cyflenwi lleol a chefnogi economi gogledd Cymru. Byddwn hefyd yn cynnwys y gymuned a rhan-ddeiliad allweddol er mwyn sicrhau amrediad o fuddiannau cymunedol i gefnogi'r buddsoddiad yn y prosiect."

Nododd y Cynghorydd Nigel Pickavance sy'n cynrychioli'r ardal ar Gyngor Gwynedd: "Dyma gam arall cadarnhaol yn y gwaith o sefydlu'r Ysgol Glancegin newydd. Mae'r ffaith fod y prif gontractwr wedi ei apwyntio yn golygu y bydd cynlluniau manwl ar gyfer yr ysgol newydd yn symud ymlaen ac rydw i'n edrych ymlaen i weld sut yn union y bydd yr ysgol newydd yn edrych."

Mae disgwyl y bydd y gwaith adeiladu yn cychwyn yn haf 2016, gydag adeilad newydd Ysgol Glancegin yn barod ar gyfer Medi 2017.

Mae prosiect yr Ysgol Glancegin newydd wedi ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru trwy eu Rhaglen Ysgolion 21ain ac mae'n rhan o Fframwaith Contractwyr Ysgolion ac Adeiladau Cyhoeddus Gogledd Cymru Llywodraeth Cymru sydd werth £200 miliwn.
Click here for more information about "Important step forward for new Ysgol Glancegin"

 

View Our Latest News - More News From 2016 - View Our Project Sectors

© 2021 Wynne Construction. All Rights Reserved   -   Site Map   -   Privacy / GDPR   -   Modern Slavery Statement

Go to top